Wskaźniki

Wskaźniki na 2020 r.
Skala podatkowa 

Podstawa
obliczenia podatku

Kwota
zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu

ponad

do

 

8.000 zł

1.360 zł

8.000 zł

13.000 zł

1.360 zł – [834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku –
8.000 zł) : 5.000 zł]

13.000 zł

85.528 zł

525,12 zł

85.528 zł

127.000 zł

525,12 zł – [525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku –
85.528 zł) : 41.472 zł]

127.000 zł

 

brak kwoty zmniejszającej podatek

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi:
19% podstawy opodatkowania, 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych dla małych podatników oraz podatników rozpoczynający działalność  gospodarczą, a od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP – 19% uzyskanego przychodu (dochodu).

Krajowe podróże służbowe – okres obowiązywania: od 1.03.2013 Dieta (pełna) – 30,00 zł Ryczałt
za nocleg (150% diety) – 45,00 zł Ryczałt na dojazdy (20% diety) – 6,00 zł

Odsetki ustawowe za opóźnienia – okres obowiązywania: 01.01.2016 Stawka 7% rocznie Odsetki od zaległości podatkowych – okres obowiązywania: od 9.10.2014 Stawka 8% rocznie Obniżone odsetki od zaległości podatkowych – okres obowiązywania: od 01.01.2016 Stawka 4% rocznie

Minimalne wynagrodzenie za pracę – 2.600 zł.

Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2020 r. dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i
przedsiębiorstw w spadku, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody za 2019 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Wyrażoną w euro wielkość przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na dzień 1 października 2019 r. wynosił 4,3734 zł/euro (tabela nr 190/A/NBP/2019). Kwota zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2020 r. wynosi zatem: (2.000.000 euro x 4,3734 zł/euro) = 8.746.800 zł.

Graniczne kwoty obrotu określone dla celów VAT Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT – 200.000 zł
Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, również w wykonaniu umowy komisu,
uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika – 5.248.000 zł
(1.200.000 euro)

Kwota prowizji uzyskana przez podatnika VAT uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika – 197.000 zł (45.000 euro)

Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT – 50.000 zł

Limit dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju – 160.000 zł